Industriální topografie

Industriální topografie České republiky – nové využití průmyslového dědictví jako součásti národní a kulturní identity byl čtyřletý projekt aplikovaného výzkumu Ministerstva kultury České republiky v rámci programu NAKI (národní a kulturní identity). Jeho řešitelem bylo v letech 2011–2014 Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze, které tak bezprostředně reagovalo na rostoucí zájem o dosud přehlíženou součást kulturního dědictví a systematicky mapovalo a prezentovalo objekty průmyslového dědictví jednotlivých krajů České republiky.

Atraktivní téma, jak potvrzují konference pořádané během minulých ročníků bienále Industriální stopy, představuje značný rozvojový potenciál – od možností nového využití (konverze) osobitých industriálních staveb pro současné aktivity až po objevování alternativních cílů trávení volného času: industriální turistika dnes v celé Evropě získává na popularitě, nabízí poznání místní historie v podobě památek průmyslového dědictví, ale také přitažlivé zážitky a dobrodružství z objevování, je originální příležitostí popularizace a propagace regionů. Cílem projektu proto nebylo jen zaznamenávat vzpomínky na minulost, ale využít, nově kapitalizovat tento cenný statek – průmyslové dědictví, které po sobě zanechala industriální éra.

K mnoha praktickým výstupům výzkumu patří soubor publikací a specializovaných informačních přehledů a elektronických map, zaměřujících se na možnosti nového využití průmyslového dědictví.

Projekt rozvíjel databázi průmyslového dědictví Výzkumného centra průmyslového dědictví FA ČVUT a metodicky, uspořádáním i obsahově bezprostředně navazoval na již dříve vydané úspěšné a dnes již rozebrané industriální průvodce. Publikace z řady Industriální topografie jsou využitelné pro orgány státní správy a samosprávy či soukromé subjekty, například v podnikatelské sféře a cestovním ruchu, informace jsou však jistě zajímavé i pro širší veřejnost, původní nabídkou nových forem trávení volného času (poznávací turistika) i rozšířením obecné informovanosti o navštěvovaných místech.

Elektronické verze publikací jsou zpřístupněny na www.industrialnitopografie.cz a umožňují následné propojování s dalšími informačními zdroji a mapovými podklady.

Toto však byla jen část probíhajícího projektu. Na ni navázaly studie využitelnosti objektů, jejich vyhodnocení z hlediska architektonické a památkové hodnoty, porovnání rozdílných přístupů k transformaci staveb pro nové užití.

Výsledky specializovanějších diskusí a porovnání s přístupy v zahraničí byly souhrnně prezentovány na výstavě architektury konverzí, která proběhla na přelomu let 2014 a 2015.