Archiv

7_pamatky ls 2024_FIN

vystav_to-z_tovarny_do_galerie

6_pamatky ls 2024_FIN

ATÚ Workshop

  • Workshop pořádá Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT ve spolupráci s pedagogy Fakulty architektury Václavem Aulickým, Tomášem Eflerem, Petrem Hájkem a Janem Sedlákem.
  • Workshop bude probíhat v českém jazyce a bude ohodnocen dvěma kredity.
  • Přihlášky posílejte na e-mail vcpd.workshop@gmail.com do 16. února 2024.

 

Automatické telefonní ústředny (ATÚ), budované v Československu od šedesátých do konce osmdesátých let, dnes představují jednu z nejohroženějších skupin architektonického dědictví. Tyto pozoruhodné stavby vznikly pro analogovou technologii, kterou však zanedlouho po jejich dokončení nahradila technologie digitální, nevyžadující velké prostory ani lidskou obsluhu. Ztratily tak svůj smysl a mizí v rukou nových vlastníků.

Workshop si klade za cíl nabídnout alternativní projekty záchrany a nového využití dvou takových ohrožených staveb. V případě ATÚ Těšnov, zasazené do bloku činžovních domů, se nacházíme v samotném historickém centru Prahy; oproti tomu ATÚ Bílá Hora představuje výraznou architekturu uprostřed panelového sídliště na kraji města. Oba úkoly tedy vyžadují odlišné přístupy – architektonické, urbanistické i koncepční – při hledání jejich optimálního nového programu. Účastníci workshopu si jednu z úloh vyberou a rozpracují ji do ideového návrhu nového využití. Workshop tak bude zároveň pokusem o hledání a formulování odpovědí na aktuální otázky udržitelnosti v architektuře.

Workshop je určen pro studující Fakulty architektury ČVUT magisterského stupně všech studijních oborů (Architektura a urbanismus, Krajinářská architektura, Design). Bude rozvržen do čtyř pracovních setkání v rozmezí února a dubna, přesné termíny budou včas upřesněny. Vzhledem ke konceptuálnímu zaměření workshopu konkrétní podoba výstupů nebude předem definovaná – bude možné úkol pojmout formou klasického projektu, modelu, videa, fotografické či jinak výtvarně pojaté práce. Organizátoři plánují výsledky workshopu následně prezentovat na půdě Fakulty architektury formou výstavy a doprovodné tiskoviny.

Workshop bude zahrnut do aktuálního výzkumného projektu NAKI Ministerstva kultury ČR Průmyslová architektura druhé poloviny 20. století: Extenze, transformace a identita, jako paralelní aktivita k výpravné monografii o automatických telefonních ústřednách, na které VCPD pracuje a jejíž vydání plánuje na podzim tohoto roku. Jak kniha, tak workshop, vzájemně se podporující a doplňující z různých perspektiv a s širokým spektrem argumentů, si kladou za cíl přivést pozornost odborné i laické veřejnosti k této unikátní a bezprostředně ohrožené vrstvě poválečné architektury, jako meznímu tématu architektonické práce z pohledu historie i aktuálních tvůrčích pohledů nejmladší generace.

 

ATÚ Těšnov
Spojprojekt Praha, spolupráce Eugen Jindra
1971–1980

atu-tesnov01-foto-lukas_beran-2023
atu-tesnov02-foto-lukas_beran-2023
atu-tesnov03-foto-lukas_beran-2023
atu-tesnov04-foto-lukas_beran-2023

 

ATÚ Bílá Hora
Spojprojekt Praha, Václav Aulický
1979–1984

atu-bila_hora01-foto-jakub_potucek-2021
atu-bila_hora02-foto-jakub_potucek-2021
atu-bila_hora03-foto-jakub_potucek-2021
atu-bila_hora04-foto-jakub_potucek-2021

Fotografie Lukáš Beran (ATÚ Těšnov) a Jakub Potůček (ATÚ Bílá Hora)

VCPD FA ČVUT se stalo spoluřešitelem dvou mezinárodních projektů

Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT začalo spolupracovat na dvou mezinárodních projektech, financovaných Mezinárodním visegrádským fondem. Cílem projektu Railway heritage for engaging the young generation – Rail4V4+V 2023 je posílit postavení mladých lidí v reakci na současné výzvy, kterým čelí železniční dědictví, prostřednictvím konstruktivního dialogu, kreativního učení a interaktivní účasti. V souladu s cílem Evropským rokem mládeže 2022 a strategickými prioritami Visegrádské skupiny je hlavním cílem zapojit mládež do budování udržitelnější budoucnosti v rozvojových regionech střední Evropy. Široký tým, který vede Platforma za studije kulture CULTstore z Noviho Sadu, je dále složen z odborníků z Fakulty architektúry a dizajnu Slovenské technické univerzity v Bratislavě, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego z Vratislavi a Aviscon Tanácsadó és Szolgáltató Kft. z Budapešti.

Druhý projekt nese název Promoting V4 industrial heritage for conservation and tourism a jeho hlavním řešitelem je Aviscon Tanácsadó és Szolgáltató Kft. z Budapešti. Kromě VCPD se na něm rovněž podílí Fakulta architektúry a dizajnu Slovenské technické univerzity v Bratislavě a bratislavská Design Factory. Projekt si klade za cíl zvýšit povědomí a propagovat společné průmyslové dědictví zemí V4 jako důležitý prvek kulturní turistiky. Do společného výzkumu a sdílení znalostí bude zapojena také mládež a široká veřejnost.