Archiv

LANDSCAPE 2023_pozvanka mail-001

 

Více informací na landscape-festival.cz

 

Fotografie z vernisáže výstavy Industriální situace (foto Jakub Potůček)

misto_tvar_program-jihlava-landscape_festival01-foto_jakub_potucek misto_tvar_program-jihlava-landscape_festival02-foto_jakub_potucek misto_tvar_program-jihlava-landscape_festival03-foto_jakub_potucek misto_tvar_program-jihlava-landscape_festival04-foto_jakub_potucek misto_tvar_program-jihlava-landscape_festival05-foto_jakub_potucek

Průmyslová architektura druhé poloviny 20. století. Extenze, transformace a identita.

Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT zahájilo 1. března 2023 práci na pětiletém projektu, podpořeném v programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity Ministerstva kultury České republiky – NAKI III (DH23P03OVV016).

Obecným cílem projektu je rozvíjení specifické národní a kulturní identity prostřednictvím poznání, interpretace, vyzdvižení kulturního významu a možností udržitelného zachování v současné době jedné z nejohroženějších skupin stavebních památek druhé poloviny 20. století, dosud stále přehlížených a nedoceněných i v rámci širokého spektra témat průmyslového dědictví. Projekt přímo navazuje na dva projekty NAKI, jichž bylo VCPD FA ČVUT řešitelem a využívá a rozvíjí výsledky dosaženého poznání pro další úroveň syntetizujícího a vyhodnocujícího výzkumu a jeho další aplikaci.

Obsah pojmu průmyslové dědictví je třeba rozšířit oproti dosavadnímu (tradičnímu) vnímání, chápání a zpracování. Konkrétním cílem projektu je proto poznání posunout ve dvou tematických a metodických liniích. V prvé řadě v časovém rámci, tedy se zaměřením na dosud nezmapovanou, přehlíženou a ohroženou kulturní vrstvu průmyslové architektury druhé poloviny 20. století, s potřebnými kontextuálními přesahy oběma směry – jak do meziválečného období, tak do transformačních devadesátých let.

Paralelní linie pak sleduje doprovodné společenské jevy, které ve sledovaném období přinesly potřebu a hledání nových interpretačních rovin průmyslového dědictví a vznik programových snah o jeho záchranu. Po čtyřiceti letech, tedy v časovém odstupu, který historici kladou jako základní podmínku pro objektivní hodnocení minulosti, se ocitáme v analogické situaci – předmětem zájmu se stává přehlížená vrstva architektonického dědictví, jejíž význam a hodnoty jsou obtížně pochopitelné a sdělitelné. S pohledem do minulosti je tedy evidentní, že argumenty musí být formulovány na jiném základě než doposud, stejně jako je třeba aktivizovat odborný a veřejný zájem o tyto stavby, než o ně přijdeme, aniž bychom se je stihli ze zpětného pohledu naučit vnímat a pochopit.

Téma, obsah i formální zpracování aplikačních a publikačních výsledků výzkumu jsou zvoleny tak, aby byly bezprostředně využitelné v oblastech činnosti profesních a vzdělávacích organizací, orgánů státní správy a samosprávy, soukromých subjektů, výzkumných institucí a v neposlední řadě odborné i laické veřejnosti.

Řešitelé: Mgr. Jan Zikmund, Ph.D. (garant projektu); PhDr. Benjamin Fragner; Mgr. Lukáš Beran, Ph.D.; Mgr. Jan Červinka; Mgr. Irena Lehkoživová, Ph.D.; Mgr. Jakub Potůček.

Představení knihy Hledání aktuálního tématu

Ve čtvrtek 30. března 2023 uspořádalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví ve své studovně představení knihy Hledání aktuálního tématu, která přibližuje zadávání projektů konverzí průmyslových staveb v ateliérech na Fakultě architektury a na Fakultě stavební ČVUT v uplynulých dvaceti letech. Setkání se kromě členů VCPD zúčastnili z Fakulty architektury děkan Dalibor Hlaváček, dále Miroslav Cikán, Tomáš Efler, Vojtěch Ertl, Jiří Horský, Jan Jehlík, Jan Sedlák, Vladimír Soukenka a Lenka Čepelková; z Fakulty stavební Jaroslav Daďa, Karel Hájek, Michal Hlaváček, Lenka Popelová, Tomáš Šenberger a Michal Šourek. Přítomni rovněž byli Michaela Morysková z Ústřední knihovny ČVUT a Gabriel Fragner s Janem Forejtem z grafického studia Formall. Vydání publikace bylo podpořeno grantem SGS21/122/OHK/2T/15 Hledání aktuálního tématu. Nové využití průmyslového dědictví ve studentských projektech na ČVUT.

 

01-hledani_aktualniho_tematu-krest-foto_gabriel_fragner 02-hledani_aktualniho_tematu-krest-foto_jan_zikmund 03-hledani_aktualniho_tematu-krest-foto_jan_zikmund 04-hledani_aktualniho_tematu-krest-foto_jan_zikmund 05-hledani_aktualniho_tematu-krest-foto_gabriel_fragner 06-hledani_aktualniho_tematu-krest-foto_gabriel_fragner

Pivovary2-pozvanka-web

Vážení příznivci pivovarské historie, architektury a dobrého piva!

Rádi bychom vás pozvali na odborné setkání nad tématem obnovených pivovarů. Přijďte si poslechnout, jaké pivovary se v uplynulých dvanácti letech podařilo zachránit, rekonstruovat či začít v nich opět vařit pivo. I připomenout, o jaké jsme naopak přišli. Čeká vás celodenní setkání s majiteli, architekty, pivovarníky, památkáři, historiky a také exkurze do Národního muzea pivovarnictví!

Konference Pivovary na druhou se uskuteční ve čtvrtek 20. dubna v Černokosteleckém pivovaru. Příspěvek na konferenci přislíbili: Jana Domanická (Plzeň Proud), Benjamin Fragner (VCPD FA ČVUT), Petr Holub (NPÚ ÚOP Brno), Jan Jirák (Dešenice), David Kapsia (Velká Bystřice), Pavel Kodera (Plasy), Radek Kvapil (Semín), Jan Maláska (Předklášteří), Petr Mandažiev (Jince), Jana Müllerová (Domažlice), Ladislav Partl (Polná), Jan Pustějovský (FSv ČVUT), Milan Starec (Kostelec nad Černými lesy), Jan Stulík (Horažďovice), Milan Šrot (Nalžovské Hory), Marek Tichý (Brno Poupě), Ludmila Vacková (Studio Alta/Libeň zámecký), Josef Vašina (Želetava), Aleš Vohánka (Milíčeves) a Libor Zajíc (Osek).

Finální program naleznete zde. K přihlášení použijte prosím registrační formulář.

Setkání pořádá Národní muzeum pivovarnictví a Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze.

Financováno z Fondů EHP 2014–2021 – Revitalizace historického Liechtensteinského pivovaru, obnova původní technologie a zpřístupnění unikátního muzea pivovarnictví a archívu v Kostelci nad Černými lesy. Registrační číslo žádosti: KU-CH1-128.

nmpivovarnictvi.cz
vcpd.cvut.cz

Vyjádření k situaci ohrožených železničních mostů v Praze pod Vyšehradem

Poloparabolické nosníky železničního mostu pod Vyšehradem, ocelové nýtované konstrukce tak typické pro svou dobu, dnes představují nezastupitelnou kulturní vrstvu Prahy: v jejím panoramatu vyznačují dobu bouřlivého dopravního a průmyslového rozvoje a v bezprostředním kontaktu, umožněném lávkami pro pěší, odhalují způsob své montáže a materiálovou podstatu.

Soubor železničních mostů pod Vyšehradem je součástí pražské památkové rezervace, vyhlášené již před půlstoletím a v roce 1992 zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO. Zároveň jej coby „vysoce hodnotnou technickou stavbu“(1) již od konce roku 2004 český stát chrání coby kulturní památku. Vlastník však nedostál zákonné povinnosti „pečovat o její zachování, udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením“(2) a v letech 2009 a 2018, podal dvě žádosti o sejmutí památkové ochrany, v nichž argumentoval špatným technickým stavem právě ocelových mostních polí na řekou.(3)

Doposud provedené průzkumy(4) nevyloučily, že tato mostní pole lze opravit při zachování dopravního účelu, ale i památkové hodnoty: postup výměny poškozených prvků, nýtovaným konstrukcím vlastní, je i dnes tradičními postupy prováděn – a týkal by se především mostovky, tedy části nejvíce narušené, ale nejméně viditelné.

Požadavek zásadního navýšení kapacity mostů pod Vyšehradem pak nemohou zdůvodnit jen predikce nárůstu objemu dopravy, tím spíše, že studie proveditelnosti, která by ve variantách předjímala buducnost pražského železničního uzlu jako celku, není ještě dokončena. Nutnost třetí koleje právě pod Vyšehradem tedy, zdá se, vychází spíše z dílčího a sporného urbanistického konceptu nové zastávky na Výtoni.

Záměr nahradit zmíněná mostní pole novými proto považujeme za nepřípustný z pohledu památkového, ale také za nedostatečně obhájený z pohledu technického i dopravního.

 

Za Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze

PhDr. Benjamin Fragner
Mgr. Lukáš Beran, Ph.D.
Mgr. Jan Zikmund, Ph.D.

členové vědeckého výboru pro průmyslové dědictví ČNK ICOMOS

 

(1) Rozhodnutí Ministerstva kultury ČR č. j. MK 9417/2000 ze dne 8. 12. 2004 o prohlášení věci za kulturní památku.
(2) Zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, § 9 (1).
(3) Rozhodnutí Ministerstva kultury ČR č. j. MK 2120/2010 OPP ze dne 15. 2. 2010 a č. j. MK 1455/2020 OPP ze dne 3. 3. 2020.
(4) SUDOP Praha 2018, Kloknerův ústav ČVUT v Praze 2019, Walt Galmarini AG 2021.