Archiv

Večer VCPD FA ČVUT v Juditině věži

Představení nových a nejnovějších publikací Výzkumného centra průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze při příležitosti dvou desetiletí od jeho založení.

12. května 2022
Knihkupectví Juditina věž
Praha 1, Mostecká 1
od 18.00

Benjamin Fragner: industriální situace / místo_tvar_program (Architektura konverzí)
Jan Zikmund: Hledání univerzality. Kontexty průmyslové architektury v Československu 1945–1992
Lukáš Beran: Industriální architektura: tvůrci a plány

Knihy budou na místě k zakoupení.
Vstup knihkupectvím, vstupné dobrovolné.

Více informací zde.

Seminář připravený VCPD FA ČVUT se zaměřil na dědictví železnice a jeho nové využití

Daří se v České republice chránit dědictví železnice, nacházet pro něj nové využití a prezentovat ho nejširší veřejnosti? Jaké byly počátky výzkumu této specifické oblasti kulturního dědictví u nás a jaký je současný stav jeho poznání? Těmto tématům se věnoval březnový online seminář, který připravilo Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v rámci projektu Railway Heritage for Sustainable Tourism Development – Rail4V4+V.

Seminář zahájila hlavní řešitelka visegrádského projektu Anica Draganić, která působí na katedře architektury a urbanismu na Univerzitě v Novém Sadu v Srbsku. Role moderátorky se ujala Irena Lehkoživová z VCPD FA ČVUT. Jako první vystoupil Benjamin Fragner, který vede VCPD FA ČVUT od jeho založení v roce 2002. Zahraničním účastníkům semináře přiblížil počátky hnutí za záchranu průmyslového dědictví u nás a demolici nádraží Praha-Těšnov v roce 1985. Následoval příspěvek Lukáše Berana z VCPD FA ČVUT, který analyzoval první použití standardních stavebních projektů v rakousko-uherské monarchii. Jan Červinka z VCPD FA ČVUT se soustředil na stinnou stránku probíhající modernizace železniční infrastruktury v České republice. Ta přináší četné a zbytečné demolice výpravních budov, oproti nimž se hledání nového využití drážních staveb ukazuje jako šetrnější řešení. Následoval příspěvek Roberta Kořínka z Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka. Přiblížil historii, potenciál a konverze drážních vodojemů jako specifického typu železničních staveb. Ředitel neziskové organizace Železniční společnost Tanvald Petr Prokeš se věnoval takzvané Zubačce – nejstrmější ozubnicové dráze v České republice a obnově výtopny v Kořenově. Radek Kubala ze spolku Zubrnická museální železnice promluvil o záchraně a obnově 17 kilometrů dlouhé železniční tratě Velké Březno – Lovečkovice – Úštěk, které se spolek věnuje již 30 let stejně jako muzeální prezentaci železniční minulosti regionu. Závěrečný příspěvek Jana Zikmunda z VCPD FA ČVUT představil zahraničním kolegům webové rozhraní Industriální topografie na příkladech železničních památek. Tato databáze slouží k systematickému zpracování, ukládání, propojování a průběžnému vyhodnocování obecných i tematických výzkumů prováděných VCPD FA ČVUT a jeho spolupracovníky.

Následná diskuze účastníků semináře ze všech pěti partnerských zemí se věnovala sdílení zkušeností se záchranou a obnovou železničního dědictví, správou železničních muzeí a sbírek, financováním těchto aktivit a zapojováním místních komunit. Seminář přiblížil bohatý odkaz železnice v České republice a upozornil na nenahraditelnou roli aktivní části občanské společnosti, kterou představují nevládní neziskové organizace. V neposlední řadě poukázal na výjimečnost databáze Industriální topografie a referenčního pracoviště pro průmyslové dědictví v České republice, kterým je VCPD FA ČVUT.

Visegrádský projekt Rail4V4+V se zaměřuje na historii a dědictví železnice ve středoevropském prostoru a její turistický potenciál. Cílem je rovněž zvýšit povědomí o úloze železnice pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu zemí V4 a prezentace železničního dědictví in situ stejně jako v digitálním prostředí. Projekt realizuje pětice partnerských institucí: Platforma za studije kulture CULTstore z Noviho Sadu v Srbsku, Aviscon Tanácsadó és Szolgáltató Kft. z Budapešti, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego z polské Vratislavi, Fakulta architektúry a dizajnu Slovenské technické univerzity v Bratislavě a Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze.

Jan Červinka

VCPD FA ČVUT uspořádalo workshop o konverzích průmyslových staveb ve výuce architektury

Jakou mají pedagogové zkušenost se zadáváním studentských projektů konverzí průmyslových staveb ve výuce architektury za posledních dvacet let? O různých přístupech a pohledech diskutovali pedagogové z Fakulty architektury a Fakulty stavební ČVUT, kteří mají s tímto tématem bohaté zkušenosti. Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT uspořádalo 9. prosince 2021 workshop, kterého se zúčastnili prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc., prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D., doc. Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D. a Ing. arch. Tomáš Efler. Za řešitelský tým projektu Studentské grantové soutěže „Hledání aktuálního tématu. Nové využití průmyslového dědictví ve studentských projektech na ČVUT“ byli přítomni Mgr. Jan Červinka, Ing. Petra Boudová, Mgr. art. Lucia Mlynčeková, Bc. Viktoriia Filippova, PhDr. Benjamin Fragner a Mgr. Jan Zikmund, Ph.D. VCPD na workshopu zastupoval rovněž Mgr. Lukáš Beran, Ph.D. Součástí programu byla mimo jiné debata nad koncepcí publikace, která vznikne v rámci projektu příští rok. Vedle studentských projektů v ní dostanou prostor pedagogové obou fakult. Výstupy z projektu se objeví kromě plánované publikace také v databázi Registr průmyslového dědictví VCPD FA ČVUT.

Cílem projektu Studentské grantové soutěže „Hledání aktuálního tématu. Nové využití průmyslového dědictví ve studentských projektech na ČVUT“ je shromáždit, utřídit a vyhodnotit studentské projekty konverzí průmyslových staveb, které byly zadávány v ateliérech na Fakultě architektury a na Fakultě stavební ČVUT od roku 2002, kdy bylo na základě interní grantové soutěže ČVUT na podporu vědy a výzkumu založeno Výzkumné centrum průmyslového dědictví. Kromě archivní evidence si projekt klade za cíl především vysledovat, ověřit a formulovat obecnější principy: argumenty pro opětovné využití opuštěných objektů z hledisek udržitelného rozvoje, památkové péče i jako prostor pro současnou tvorbu a jako hledání aktuálních témat a tendencí urbanismu a architektury, a to nejen v pedagogickém prostředí.

Jan Červinka

misto_tvar_program-nzm-ostrava

Původní pražskou instalaci výstavy architektury konverzí, pořádanou Výzkumným centrem průmyslového dědictví FA ČVUT, bylo možné vidět vzhledem k pandemické situaci jen za velmi omezujících podmínek. Nově je přístupná od 18. listopadu 2021 do 15. února 2022 v Ostravě, v bývalé Loužírně Vítkovických železáren, nyní Národním zemědělském muzeu, která patří ke zdařilým konverzím zastoupených na výstavě.

 

vystava_misto_tvar_program-nzm_v_ostarve-foto_zuzana_sykorska-01 vystava_misto_tvar_program-nzm_v_ostarve-foto_zuzana_sykorska-02 vystava_misto_tvar_program-nzm_v_ostarve-foto_zuzana_sykorska-03 vystava_misto_tvar_program-nzm_v_ostarve-foto_zuzana_sykorska-04 vystava_misto_tvar_program-nzm_v_ostarve-foto_zuzana_sykorska-05 vystava_misto_tvar_program-nzm_v_ostarve-foto_zuzana_sykorska-06 vystava_misto_tvar_program-nzm_v_ostarve-foto_zuzana_sykorska-07foto Zuzana Sykorská

Historickou problematiku navrhování průmyslových staveb přibližuje 69 původních plánů, dvacet dobových publikací, jedna 3D vizualizace a také multimediální prostorová instalace, vytvořená Michalem Cábem, Jiřím Roušem a Kryštofem Peškem. Výstavu připravili Lukáš Beran, Jakub Potůček a Jan Zikmund ve Výzkumném centru průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze coby součást stejnojmenného výzkumného projektu MK ČR v programu NAKI II.

Průmyslové stavby jsou zhmotněním hospodářských vztahů a výrobních postupů, ale zároveň dílem konkrétních lidí, obrazem jejich schopností, ambicí a představ o světě. Převedení výrobního schématu do uspořádání a rozměrů stavby, volba její vhodné a hospodárné konstrukce i její vnější ztvárnění jsou tvůrčími činy zakotvenými v kultuře a společnosti své doby. Zobrazení průmyslových staveb v technické literatuře ji zrcadlí, původní stavební plány však poskytují barvitější, ale také víceznačnější obraz – proces návrhu průmyslové stavby z nich můžeme vysledovat: rozpoznat jeho aktéry a popsat role, které v něm sehráli. Od poloviny 19. století se jako nezastupitelná jeví úloha strojíren dodávajících výrobní zařízení a navrhujících nejen prostorové uspořádání, ale často celou stavbu. Klíčová byla práce nezávislých specialistů, zasílajících své projekty na vzdálená staveniště a mezinárodně tak zprostředkujících nejnovější postupy. S uplatněním ocelové konstrukce a především nástupem železobetonu roste význam práce inženýrů, a pokud se součástí tohoto procesu stali architekti, pak především z přesvědčení o poslání své profese. V závěrečné fázi, ve druhé polovině století dvacátého, teorie navrhování předbíhá praxi: specializované ústavy vytvářejí návrhy univerzálních výrobních budov, jejichž dokumentace však již ztrácí na působivosti a na výstavě ji proto nahrazuje umělecká interpretace.

 

 

Industriální
architektura

na starých plánech
a v nových médiích

 

23. 9.—15. 10. 2021

vernisáž 22. 9. od 18 hodin
komentovaná prohlídka v rámci Dne architektury 1. 10. od 16.00 hodin a 15. 10. od 16.00 hodin

Galerie NTK, Technická 6, Praha 6

 

pořadatelé
Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze
Galerie Národní technické knihovny

koncepce
Lukáš Beran, Jakub Potůček, Jan Zikmund

spolupráce
Milan Mikuláštík, Benjamin Fragner, Irena Lehkoživová

multimediální prostorová instalace
Michal Cáb, Jiří Rouš, Kryštof Pešek

3D projekce
G4D, CINESCO

produkce
Gabriel Fragner (Formall)

grafika
Jan Forejt (Formall)

exponáty zapůjčily
Muzeum architektury a stavitelství Národního technického muzea, Státní oblastní archiv v Zámrsku (archivní oddělení Hradec Králové a Státní okresní archiv Chrudim), Národní technická knihovna, Státní oblastní archiv v Litoměřicích (Státní okresní archivy Jablonec nad Nisou, Most, Most‑Velebudice a Semily), Národní galerie v Praze (Sbírka architektury), Zemský archiv v Opavě (Státní okresní archivy Prostějov a Přerov), Muzeum města Brna (Oddělení dějin architektury a urbanismu), Státní oblastní archiv v Praze, Praga Centrum a. s., Státní okresní archiv Pelhřimov, Archiv Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Krnově, Archiv města Ostravy a Archiv Českého vysokého učení technického v Praze

za podpory
Národní galerie v Praze,
Archivu ČVUT v Praze
a Institutu intermédií ČVUT a AMU v Praze

mediální partneři
Den architektury, Platforma Industriální stopy, Portál ProPamátky, Stavba, StavbaWEB

 

vcpd.cvut.cz
techlib.cz
industrialnitopografie.cz
industrialnistopy.cz

 

vystava_industrialni_architektura-galerie_ntk-foto_jan_zikmund-01vystava_industrialni_architektura-galerie_ntk-foto_jan_zikmund-02vystava_industrialni_architektura-galerie_ntk-foto_jan_zikmund-03vystava_industrialni_architektura-galerie_ntk-foto_jan_zikmund-04vystava_industrialni_architektura-galerie_ntk-foto_jan_zikmund-05vystava_industrialni_architektura-galerie_ntk-foto_jan_zikmund-06

foto Jan Zikmund