Stavební kniha 2005. Meziválečná průmyslová architektura

Stavební kniha 2005 nese název Meziválečná průmyslová architektura, což je téma korespondující s jedním z projektů Výzkumného centra průmyslového dědictví ČVUT v Praze.

VCPD využilo možnosti publikovat dílčí výsledky výzkumu a sestavilo odbornou část publikace (180 tiskových stran), jakéhosi „průvodce“ meziválečnou průmyslovou architekturou v Československu. Jsou zde zveřejněny jednak příspěvky z konference, která se uskutečnila v říjnu roku 2004 ve spolupráci s Českým národním komitétem ICOMOS a Fakultou architektury ČVUT v Praze a na níž vystoupili přední teoretici, historici architektury a techniky, památkáři a projektanti.

Texty příspěvků se zabývají jednak obecně definováním tématu v kulturních, hospodářských a technologických souvislostech (PhDr. B. Fragner, doc. PhDr. O. Ševčík, doc. PhDr. M. Efmertová, Ing. V. Jandáček), průmyslovými objekty v kontextu funkcionalistické architektury naší i mezinárodní (prof. Ing. arch. P. Urlich, prof. PhDr. R. Švácha, Ing. arch. L. Popelová), novými konstrukcemi a typologií (Ing. V. Jandáček, Ing. arch. Petr Vorlík), příklady konverzí průmyslových objektů (prof. Ing. arch. L. Lábus) a také informují o aktuální situaci významných staveb a areálů (Ing. arch. Z. Lukeš, Mgr. L. Horňáková, Mgr. M. Strakoš, Ing. P. Domanický, Mgr. K. Fajglová).

Konferenci doprovodila výstava posterů, představujících jednotlivé stavby a areály. Tato kolekce tvoří základ tištěného průvodce – souboru cca 150 hesel, sestavených na základě bibliografických rešerší, pořizovaných od roku 2003 jako informační pomoc při práci s doplňováním databáze (registru) průmyslového dědictví. Bibliografie soustředila články z nejdůležitějších periodik z oblasti architektury a stavitelství, vydávaných v letech 1919–1942 (Architekt SIA, Architektura ČSR, Stavba, Stavitel, Styl, Volné směry, Technický obzor, Zprávy veřejné služby technické, částečně Forum, Horizont, Der Industriebau ad.) a také z dobové odborné literatury, sborníků a firemních tisků. Zdrojem informací se staly především knihovna a archivy Národního technického muzea v Praze, jejichž fondy zahrnují prameny vztahující se místopisně převážně k území Čech a Moravy, méně k území bývalých Sudet, Slovenska a Podkarpatské Rusi. Výběr hesel pro Stavební knihu 2005 ovlivnila jednak dostupnost a kvalita dobových zobrazení, jednak snaha představit co nejširší spektrum typologických druhů staveb daného období, aby fond průmyslového dědictví byl pokud možno zmapován v technických, hospodářských a kulturních souvislostech. Hesla obsahují název, místo, dataci, autorství a odkaz na pramen, odkud pochází zobrazení. Za spoluautory objektů považujeme jednak iniciátory stavby (zadavatele, stavebníky), architekty, konstruktéry, stavitele, stejně jako stavební firmy a dodavatele technologií. Ne ve všech případech se podařilo dohledat všechny údaje, právě tak jako získat informace o aktuálním stavu objektů. To bude předmětem dalších terénních a archivních výzkumů, jimiž bude projekt pokračovat. Hesla jsou řazena podle odvětví: těžký průmysl, zpracovatelský průmysl, infrastruktura, doprava a sklady, zemědělství, výzkumné ústavy a školy. Podrobně zpracovaná dvoustránková hesla rozšiřují průvodce především o kopie kreseb a plánů a fotografií současného stavu objektů.

Stavební kniha 2005 vyšla tradičně v dubnu, v rámci Stavebního veletrhu v Brně.

 

Vladislava Valchářová (ed.), Stavební kniha 2005. Meziválečná průmyslová architektura, Brno 2005.

223 stran; česky; ISBN 80-7293-137-7 / autoři Lukáš Beran, Pavel Domanický, Marcela Efmertová, Katarína Fajglová, Benjamin Fragner,  Ladislava Horňáková, Václav Jandáček, Ladislav Lábus, Zdeněk Lukeš, Lenka Popelová, Martin Strakoš, Oldřich Ševčík, Rostislav Švácha, Petr Urlich, Petr Vorlík / vydala Expo Data spol. s r. o.

 

obálka
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy