Industriál Libereckého kraje

Při příležitosti 4. mezinárodního bienále Industriální stopy 2007 byla ve spolupráci a s finanční podporou Libereckého kraje a statutárního města Liberec vydána publikace, navazující svým řešením na průvodce Pražský industriál a opět připravená na základě informací, shromážděných při práci na dlouhodobém projektu on-line Registru průmyslového dědictví. Kniha slouží jako alternativní průvodce Libereckým krajem, po někdejších okresech Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa a Semily. Obsahuje 303 hesla, 12 map a 430 fotografií.

 

Lukáš Beran – Vladislava Valchářová, Industriál Libereckého kraje. Technické stavby a průmyslová architektura, Praha 2007. 

288 stran; česky, úvod anglicky a německy; 430 fotografií; ISBN 978-80-01-03798-0 / jmenný rejstřík Jana Stará / překlad Susanne Spurná, Robin Cassling / grafická úprava Jan Forejt / sazba a tisk Studio Element / vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze ve spolupráci a s finanční podporou Libereckého kraje a statutárního města Liberec

 

 

obálka
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
Kniha byla představena 21. 9. 2007 v kotelně textilky Feigl & Widrich v Chrastavě

 

 

Druhý dech průmyslové architektury

Sborník z výstavy studentských projektů na téma nové využití průmyslových objektů a areálů jako podnět nebo nástroj územního rozvoje.

Výstavu zorganizovalo v září 2007 Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze v rámci 4. mezinárodního bienále Industriální stopy. Slavnostního zahájení propojující, meziškolské iniciativy se ujal rektor ČVUT v Praze Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc. Své návrhy zde představili studenti Fakulty architektury a Fakulty stavební ČVUT v Praze, Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze, Fakulty umění a architektury TU v Liberci, Fakulty architektury VUT v Brně a Fakulty architektury STU v Bratislavě.

Jedním z cílů výstavy a sborníku bylo prostřednictvím svěžích, neotřelých studentských názorů ukázat obecný obraz změny životního stylu, životního prostředí a postojů. Studenti, kteří na rozdíl od běžné stavební praxe nebyli vedeni často omezujícími přízemními požadavky klienta-investora-úřadu, mohli do konečného řešení přesvědčivěji promítnout nejenom své myšlenky, ale i hledat optimální strategii využití potenciálu průmyslového dědictví. Přes nezvykle široký názorový rozptyl, který bezpochyby odráží také barvitost a nevyhraněnost současné architektury, proto představují studentské práce svým počtem i určitý statistický vzorek, inspiraci nebo metodiku jak lze přistupovat k záchraně a konverzi nevyužívaného průmyslového fondu. Podobné prezentace navíc pomáhají k větší informovanosti veřejnosti, změně myšlení a hodnotových měřítek společnosti a ve svém důsledku i k ochraně hmotné podstaty průmyslových objektů. Výstava a sborník byly rovněž vedeny snahou poskytnout studentům platformu pro “vykročení” mimo hranice školy, možnost vzájemného srovnávání a sebereflexe.

 

Petr Vorlík (ed.), Druhý dech průmyslové architektury, Praha 2007.

170 stran;  česky, resumé a obsah anglicky; ISBN 978-80-01-03805-5 / překlad Robin Cassling / grafická úprava Štěpán Macura  / vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze

Publikaci je možné stáhnout zde (pdf, 21,5 MB)

 

obálka
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy

Industriál_paměť_východiska

Staré fabriky, užitkové a výrobní haly, pivovary, jatky, cukrovary, vodárny a vodojemy, mlýny a vodní díla, nádraží, hutě, vápenky nebo důlní věže patří do české a moravské krajiny a do obrazu našich měst stejně neodmyslitelně jako historické památky.

Tato publikace dokumentuje autentický stav některých průmyslových objektů a areálů v České republice v rozmezí let 2003 až 2006, představuje unikátní architekturu a typologii industriálních staveb, navazující na odpovídající technologie jednotlivých průmyslových odvětví. Zachycuje nejenom to, co zbylo z průmyslové éry v naší paměti; naznačuje současně východiska pro nové postindustriální využití tohoto dědictví, od stavebních konverzí po alternativní uměleckou inspiraci.

Kniha vychází v roce 300. výročí českého technického vzdělávání a těží z mnohaletého bádání památkářů, teoretiků a historiků architektury z okruhu Výzkumného centra průmyslového dědictví při ČVUT v Praze.

Publikace byla pokřtěna 15. ledna 2007, při tiskové konferenci k zahájení Týdne techniky, kterým vrcholí oslavy 300 let ČVUT.

 

Eva Dvořáková – Benjamin Fragner – Tomáš Šenberger, Industriál_paměť_východiska, Praha 2007.

243 stran; česky, resumé anglicky; ISBN 978-80-86652-33-7 / fotografie Pavel Frič / grafická úprava Miroslav Kloss / vydalo nakladatelství Titanic s podporou Kolegia pro technické památky ČKAIT a ČSSI

Publikaci je možné zakoupit na stránkách nakladatelství Grada, internetovém knihkupectví Kosmas a dalších místech.

 

 

obálka
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy

Vodní dílo v krajině

Výzkumné centrum průmyslového dědictví uspořádalo 21. června 2006 konferenci Vodní dílo v krajině. Setkání proběhlo na palubě lodi při plavbě deseti labskými zdymadly z Poděbrad do Mělníka. Itinerář plavby a texty konferenčních příspěvků obsahuje i stejnojmenný sborník. Projekt je součástí rozvojového programu MŠMT ČR Mezioborová hlediska vývoje technických odvětví a průmyslové architektury na území České republiky se zřetelem k jejich typologii.

Území regulovaného toku středního Labe od Jaroměře po Mělník, kde od počátku 20. století vznikala vodní díla – jezy, mosty, hydroelektrárny – navrhovaná předními českými inženýry a architekty, zůstávalo dlouho stranou badatelského zájmu. Mezioborová konference Vodní dílo v krajině, pořádaná při příležitosti oslav 300 let založení pražské techniky, se pokusila téma doplnit o nové poznatky. Publikaci, která vznikla na základě konference uspořádaná na palubě lodi, plující z Poděbrad do Mělníka, doplňuje itinerář plavby, dobové texty o vodních stavbách a krajině, charakteristiky osobností a firem, přehledy, tabulky a mapy.

Konferenční příspěvky: Vodocestný zákon a jeho realizace (Ivan Jakubec / Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK v Praze), Vznik a vývoj oboru vodního stavitelství na pražské technice (Jiřina Masnerová – Vít Šmerha / Archiv ČVUT v Praze), Labe: krajina, lidé a povodně (Václav Cílek / Geologický ústav AV ČR), Elektrifikace Československa 1918-1938 avodní díla na Labi (Marcela Efmertová / FEL ČVUT v Praze), Stavba a krajina (Rostislav Švácha / Ústav dějin umění AV ČR), Architektura zdymadel středního Labe (Lukáš Beran / Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze), Kulturní krajina labského údolí a záměry výstavby nových plavebních stupňů na dolním Labi (Ivan Vorel / FA, FSv ČVUT v Praze), Nosné části a zakládání hydrotechnických staveb a jejich rekonstrukce (Václav Jandáček / Projektová, konzultační a inženýrská kancelář), Vodní cesty a vodní díla novým cílem naučné turistiky (Jan Čábelka / expert spolupracující s VCPD ČVUT v Praze)

 

Lukáš Beran ­– Vladislava Valchářová (eds.), Vodní dílo v krajině, Praha 2006.

170 stran; česky, obsah a resumé anglicky; 143 × 297 mm; ISBN 80-01-03510-7 / spolupráce  Jan Čábelka, Libor Doležal, Zuzana Drahotušská, Benjamin Fragner, Václav Jandáček, Linda Mašková, Jakub Potůček, Zlata Šámalová, Tomáš Šenberger, Jaroslav Šnajdr, Silvie Tučková, Jan Vojta, Petr Vorlík, Michal Zlámaný / překlad Robin Cassling / grafická úprava Milota Schusterová / tisk Astron print s. r. o. / vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze

Publikaci je možné stáhnout zde (pdf, 6,4 MB)

 

 

obálka
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy
ukázka z knihy

3. mezinárodní bienále Industriální stopy 2005 (DVD)

Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT vydává na DVD multimediální sborník, shrnující akce 3. mezinárodního bienále Industriální stopy, věnovaného možnostem, smyslu a úskalím architektonických konverzí industriálních objektů. Bienále se uskutečnilo v září loňského roku v Praze a na Kladně.

Vzhledem k mezioborové povaze Bienále a různorodostí jednotlivých jeho akcí se VCPD rozhodlo vydat sborník v podobě dvojjazyčného, interaktivního a přehledně členěného DVD. Jeho kapacita umožnila nejen archivovat veškeré dokumenty mezinárodní konference, panely čtyř výstav a PDF verze čtyř publikací, které u příležitosti bienále VCPD vydalo, ale i přiblížit atmosféru jednotlivých akcí pomocí souborů fotografií a především obsáhlých videozáznamů. VCPD na přípravě sborníku úzce spolupracovalo s Centrem audiovizuálních studií FAMU a výsledek dokazuje, že i v historii ukotvený výzkum lze presentovat zcela soudobou a atraktivní audiovizuální formou.

 

3. mezinárodní bienále Industriální stopy 2005 (elektronický sborník bienále – DVD)

na přípravě spolupracovali Lukáš Beran, Lenka Popelová, Michal Zlámaný (VCPD ČVUT), Michal Klodner, Václav Ondroušek, Eva Fuxová a Jan Dufek (CAS FAMU) / vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze