VÝZKUMNÉ CENTRUM PRŮMYSLOVÉHO DĚDICTVÍ FA ČVUT V PRAZE česky

english
RESEARCH CENTRE FOR INDUSTRIAL HERITAGE FA CTU PRAGUE
  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


a k t u a l i t y

foto: foto: foto: foto: foto: foto: foto:  

XIII. mezinárodní kongres TICCIH 2006 v Terni a Římě

[26.10.2006] Ve dnech 14. – 18. 9. proběhl v Terni a Římě XIII. mezinárodní kongres TICCIH. Zúčastnilo se ho na 400 delegátů z 39ti zemí. TICCIH (The International Committee for the Industrial Heritage; Mezinárodní výbor pro ochranu industriálního dědictví) vznikl roku 1971 při UNESCO, je světovou organizací zabývající se industriálním dědictvím a v tomto oboru působí jako odborný poradce ICOMOS. Roku 1973 vzniklo Ironbridge Gorge Museum (tehdy vedené Neilem Cassonsem, dnes ředitelem English Heritage) a proběhl zde první kongres TICCIH. Od sedmdesátých let tak TICCIH každé dva až tři roky pořádá mezinárodní kongresy (konaly se zejména v evropských zemích, jen dvakrát v severní Americe - v Lowellu, Massachusetts a v Montreálu).

V rámci kongresů probíhají i jednání a volba výboru TICCIH a setkání národních reprezentantů, jejichž povinností je propagovat zájmy TICCIH ve svých zemích.

Oficiální stanovy TICCIH se formulovaly roku 1978: tato organizace měla sloužit jako mezinárodní platforma pro výzkum, ochranu a propagaci průmyslového dědictví. S tím, jak se od sedmdesátých let v daném oboru vyvíjely názory na jeho definici (např. zkoumání souvislostí průmyslové a sociální sféry, trend industriálního turismu, nutnost vzdělávání široké veřejnosti), rozšiřovalo se i pole činnosti TICCIH.
Poslední mezinárodní kongres TICCIH proběhl roku 2003 v ruském Nižným Tagilu. Byť poznamenán pozdější tragickou smrtí ruského organizátora Eugene Logunova, představoval další krok k jasnější definiciprůmyslového dědictví. Delegáti zde podepsali Chartu industriálního dědictví * (The Nizhny Tagil Charter for the Industrial Heritage). Tento dokument v sedmi hlavních bodech shrnuje podstatu industriálního dědictví, upozorňuje na jeho celospolečenské hodnoty, definuje hlavní priority a způsoby, jak tuto nedílnou součást našeho kulturního odkazu chránit a napomoci jejímu zachování. V duchu Benátské charty navrhuje, aby se cíleně identifikovaly a propagovaly nejvýznamnější a nejcharakterističtější příklady industriálního dědictví, které by se chránily a udržovaly k užitku a prospěchu pro současnost i budoucnost.
Jaký názorový posun tedy přinesla letošní konference? Jedním z momentů, který byl vícekrát zdůrazňován, je nutnost větší metodičnosti a ujasnění hodnotových kritéríí využívaných při posuzování průmyslového dědictví – hodnocení bývá většinou zaměřené jednostranně, třeba jen na technologicko-historickou stránku. Přitom jako nutnost se v dnešní době jeví interdisciplinární přístup. Ten by průmyslové dědictví interpretoval nejen z dosud zaběhnutých pohledů dějin techniky a uměleckohistorického zkoumání, které se jeví samostatně jako nedostatečné a zkreslující, ale i z pohledu sociologie, ekonomie, ekologie, psychologie. Důležitou práci by v tomto směru mohly sehrát úžeji zaměřené sekce TICCIH, které pořádají vlastní konference a setkání (zatím existují jen typologické sekce – např. textilní průmysl; v budoucnu by měly vzniknout sekce zaměřené i obecnějším směrem).
Letošní XIII. kongres zaštítily italské organizace AIPAI ** vedená G. L. Fontanou a organizace ICSIM **. Jednání bylo stylově zahájeno v bývalých elektrochemických závodech v Papigno (dnes filmových ateliérech****) presidentem TICCIH Eusebi Casanellesem, zástupci italské vlády, městské správy Terni a představiteli AIPAI a ICSIM. Podtitul letošní konference zněl Industrial Heritage and Urban Transformation, Productive Territories and Industrial Landscape, nicméně v rámci konference zazněly příspěvky dotýkající se všech tematických okruhů dané problematiky. Přednáškový program byl rozdělen do tří částí: obecnějšího úvodního zasedání, dvou paralelních sekcí (první zaměřená na problematiku industriálního dědictví a transformace území, druhá na výrobní oblasti a industriální krajiny) a 13ti tematických workshopů (např.: způsoby dokumentace, projekty regenerací a konverzí, správa a řízení muzeí, archivů a nadací, industriální turismus a další workhopy členěné podle jednotlivých typologických druhů).
Jednání výboru TICCIH a národních reprezentantů se za Českou Republiku zúčastnil PhDr. Benjamin Fragner, který přítomné informoval o aktivitách v naší republice a přípravě 4. mezinárodního bienále Industriální stopy 2007. The National Reports, publikovaný ještě před zahájením kongresu, obsahuje zprávy jednotlivých národních reprezentantů TICCIH o stavu ochrany a propagace průmyslového dědictví v jednotlivých členských zemích. Též by měl být vydán elektronický sborník konference – některé příspěvky je již dnes možné najít na http://www.ticcihcongress2006.net/papers.html. Konference se zúčastnili i prof. Petr Urlich (VCPD), který Terni navštívil již při jednáních mezinárodního programu Working Heritage.
V rámci úvodního zasedání prezentovala Lenka Popelová příspěvek Aesthetic and Symbolic Dimensions of Industrial Buildings - One of the Classification Categories. Referát představil aktivity VCPD a na příkladech našich industriálních objektů pak možnou kategorizaci průmyslových objektů na základě jejich esteticko-symbolických kvalit vnímaných jak na úrovni jednotlivých objektů, tak i větších urbanistických celků. Eva Králová (SR) prezentovala na workshopu příspěvek Industrial Heritage of Slovakia: the Forgotten Treasure of Land and Human Spirit, který představil nejdůležitějších protoindustriáoní a průmyslové lokality Slovenské Republiky. Na program se dostal i příspěvek PhDr. Miloše Matěje z územního odborného pracoviště NPÚ v Ostravě, který prezentoval nejvýznamnější průmyslové památky zejména Ostravska.

Něco k historii Terni; exkurze a výstavy

Kongresová jednání doplnila řada výstav, kulturních akcí a exkurzí po Terni a okolí. Samotné Terni je menší průmyslové město leží asi 100 km od Říma podél řeky Nera. Průmyslový rozvoj Terni spadá až do posledních dvaceti let 19. století. Rychlý rozvoj čerpal z místního nadbytku vodní energie i ze strategické geografické polohy celého kraje, která napomáhala chránit podniky s vojenskou výrobou - zbrojovka (Fabbrica d’Armi, 1881). Vedle toho zde vznikly i ocelárny (Acciaierie, 1884), výrobna juty (Jutifico Centurini, 1887) a vedle Gruberových přádelen (Lanificio Gruber) a železáren (Ferriera) i metalurgické Boscovy závody (Officine Bosco, 1890). Velké elektrochemické společnosti začaly svoji působnost v údolí řeky v blízkých městečkách Collestatte (1896) a Papigno (1901) tak, že postavily hydroelektrárny. Městská rada také nechala roku 1878 prokopat první průmyslový kanál Itálie přivádějící vodu z řeky Nera. Díky tomu během pouhých osmi roků, v letech 1891 - 1899, vzrostl počet obyvatel z 15 773 na 28 357, což vyvolalo poptávku po nových bytech a službách.
Dnes jsou mnohé z těchto průmyslových lokalit uzavřeny. Výrobní závody se promísily se sítí městských služeb a vytvořily osu, která vychází z historického centra města a končí až u slavného Mramorového vodopádu (jeho scenéri obdivovali již staří Římané). Tato místa se dnes opět navracejí do života v rámci obnovy životního prostředí sektoru města v okolí řeky Nera. Cílem projektu regenerace je zdůraznit význam řeky integrovat průmyslové dědictví do okolní struktury města, roztříštěného zmíněnými uzavřenými továrními komplexy, jež prozatím postrádají vazby s prostředím města – viz multimediální aktivity v Boscových dílnách, kulturní aktivity v továrně SIRI, společenské akce v Gruberově přádelně a nové centrum filmové tvorby v Papignu. Po vykoupení objektů městská rada naplánovala jejich přestavbu, do níž zapojila i privátní sektor; využívá též fondy EU na národní i regionální úrovni.
Zajímavá byla i exkurze do muzea keramiky v Perugii a do bývalé průmyslové zóny v Ostii. Uvítání v Ostii proběhlo na univerzitě Roma Tre, po té jsme navštívili elektrárnu Montemartini, konvertovanou pro Musei Capitolini a místní tržnici (Mercati Generali), kde se transformace území teprve připravuje. Velkým zážitkem byla i krátká návštěva Říma a zejména pak krásný pohled na noční Forum Romanum z památníku Vittoria Emanuele, kde se konalo slavnostní pohoštění.
Další informace o konferenci najdete na adrese http:// www. ticcihcongress2006. net.

Pozvání na XIV. kongres TICCIH

Příští kongres TICCIH se bude konat roku 2009 ve Freibergu s podtitulem Industrial Heritage, Ecology and Economy. Místem konání bude TU Freiberg. Na přípravě se budou spolupodílet i VCPD a NPÚ v Ostravě.

Poznámky

* Viz http://vcpd.cvut.cz a www.mnactec.com/ticcih
** Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale. Organizace vznikla roku 1997.
*** Instituto per la Cultura a la Storia d´Impresa „Franco Momigliano“
**** Natáčel se zde např. oskarový snímek Roberta Benigniho La Balla Vita, či méně úspěšný Pinocchio.

Lenka Popelová
 
 
 

 

Kontakt |  O VCPD |  RSS | © 2007 - 2010